top of page

 

§5
Členovia, vznik a zánik členstva v klube

1.Členmi AKK môžu byť:
a) občania s trvalým pobytom na území SR (riadni členovia)
b) občania iného štátu (hosťujúci členovia)
c) čestní členovia
Riadnym členom klubu sa môže stať občan SR, na základe prijatia výborom klubu po predložení písomnej prihlášky do klubu a po úhrade jednorazového zápisného a členského príspevku do klubu. Taktiež klub môže do svojich radov prijímať chovateľov a záujemcov zo zahraničia, ktorí sú hosťujúcimi členmi klubu.
2. V prípade odmietnutia členstva výborom klubu má odmietnutý právo podať sťažnosť dozornej rade klubu, ktorá môže po preskúmaní dôvodov odmietnutia odporučiť výboru prehodnotenie stanoviska alebo sa môže odvolať na členskú schôdzu, rozhodnutie ktorej je konečné.
3.Výšku členského a zápisného príspevku schvaľuje členská schôdza. Poplatok na príslušný rok sa vyberá vopred a musí byť uhradený do 31. januára príslušného roku. V opačnom prípade je člen povinný opäť zaplatiť zápisné. Novoprijatí členovia hradia oba poplatky v plnej výške bez zreteľa na to, v ktorej časti roku im členstvo vzniká.
4. Majitelia a držitelia chovných jedincov využívaných v chove môžu ale aj nemusia byť členmi klubu. V prípade, že nie sú členmi AKK, musia mať s AKK uzatvorenú zmluvu o chovateľskom servise.
5. Výbor klubu vo výnimočnom prípade udeľuje čestné členstvo významným kynologickým osobnostiam. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkovi iného štátu. Čestný člen neplatí zápisné ani členský príspevok. O udelení čestného členstva výbor oboznámi členov klubu na členskej schôdzi.
6. Výbor klubu môže vylúčiť alebo pozastaviť členstvo v klube členovi pre hrubé porušenie stanov klubu a členských povinností alebo pokiaľ člen - aj napriek písomnej výstrahe koná naďalej v rozpore s poslaním, činnosťou a záujmami klubu.
7. Členom klubu nemôže byť fyzická osoba, ktorá:
- obchoduje so psami, ktoré sama neodchovala alebo sprostredkováva takýto obchod za odmenu
- vedome predáva psov cez obchodné organizácie alebo cez sprostredkovateľov, bez súhlasu výboru AKK
- odchováva psov bez preukazu o pôvode
8. Členstvo v klube zaniká:
a) vystúpením člena, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z klubu
b) nezaplatením členského poplatku do 31. januára príslušného roku
c) vylúčením člena
d) úmrtím člena
9. Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského poplatku zaplateného za bežný rok

 

§6
Práva a povinnosti členov

1. Členovia klubu majú právo:
a) zúčastňovať sa na členských schôdzach a byť informovaní o činnosti výboru klubu
b) voliť a byť volený do orgánov klubu (okrem cudzích štátnych príslušníkov a členov do 18 rokov)
c) zúčastňovať sa na činnosti klubu a všetkých akciách organizovaných klubom, využívať služby a výhody klubu
d) hlasovať na členskej schôdzi a v referende (riadni členovia nad 18 rokov)
e) podávať námety, návrhy a sťažnosti orgánom klubu
f) získať na svojich psov titul Klubový šampión podľa osobitných predpisov
g) prihlásiť svojich psov do súťaže pes a sučka roka podľa osobitých predpisov
h) využívať zľavy na poplatkoch

2. Členovia klubu majú povinnosť:
a) dodržiavať stanovy klubu, chovateľský poriadok AKK, chovateľský a zápisný poriadok SPZ a ďalšie platné normatívy klubu
b) dodržiavať platné normatívy SPZ, SKJ a FCI
c) hlásiť matrikárovi klubu zmeny priezviska, adresy bydliska a ďalšie informácie, ktoré majú vplyv na členstvo v klube
d) platiť včas zápisné a členské príspevky ako aj určené poplatky
e) poradcovi chovu ihneď nahlásiť úhyn, stratu alebo zmenu majiteľa chovného jedinca
f) plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a zo zverenej funkcie

Platby za členské

Pri vstupe do klubu - zápisné v sume 5,00 € (variabilný symbol 01)


Členské na rok je 20,00 € (variabilný symbol 02)

Číslo účtu: 

IBAN: SK60 8330 0000 0020 01 17 9726

Noví členovia ktorí vstúpia do klubu v 4. štvrťroku príslušného roku, nasledujúci rok členské neplatia resp. toto im platí aj na ďalší rok.

 

Prosíme všetkých členov, aby pri platbách vždy uvádzali variabilný symbol.

 

Prihlášku do klubu si môžete stiahnuť TU.

ČLENOVIA AKK 2022

 

*ČESTNÝ ČLEN

Vítková Viera

 

*RIADNI ČLENOVIA

Aláčová Lucia

Barienčíková Zuzana

Blažková Marcela RNDr.

Caisová Silvia

Caklová Karin Mgr.

Fáberová Silvia Mgr.

Hegedušová Adriana MVDr.

Horská Kornélia

Justová Ivona

Kanellopoulos Červenková Zuzana

Lešková Katarína

Melicher Ján

Paulíková Oľga

Polačková Michaela Ing.

Stránska Diana

Švecová Ľubica

Trnková Monika

Vallová Jana

Vilhanová Monika

Vilhanová Zuzana MVDr. 

Volárik Richard

Voláriková Linda

bottom of page