top of page

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK
Americký kokeršpaniel klub Slovensko

 

 

§ 1. Účel a pôsobnosť

1. Tento chovateľský poriadok slúži na riadenie chovu plemena americký kokeršpaniel (ďalej AK) s preukazom o pôvode členských štátov FCI a plemenných kníh uznávaných FCI, chovateľom začlenených do AKK zastrešených v  SKJ prostredníctvom SPZ a jeho pôsobnosť je obmedzená na územie SR.

2. Každý, kto sa zaoberá chovom amerických kokeršpanielov s preukazom o pôvode a má záujem o plemennú dokumentáciu SPZ, musí dodržiavať ustanovenia tohto chovateľského poriadku. Chovateľ/Majiteľ AK môže ale aj nemusí byť členom AKK. Chovateľ/majiteľ, ktorý nie je členom AKK a chce využívať AK v registrovanom chove, musí mať s AKK uzatvorenú zmluvu o službách poskytovaných klubom a  rovnako rešpektovať a dodržiavať tento chovateľský poriadok. V prípade spolumajiteľstva musí byť minimálne jeden zo spolumajiteľov členom klubu alebo mať s AKK uzatvorenú zmluvu o chovateľskom servise.

3. Americký kokeršpaniel klub Slovensko je jediný, ktorý zastrešuje chov tohto plemena v SR.

4. Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psy a suky s platným preukazom o pôvode, ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských štátov FCI alebo plemenných kníh uznávaných FCI.

5. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a princípmi tohto poriadku a bude považovaná za hrubé porušovanie tohto chovateľského poriadku.

6. Komisionálny predaj šteniat je zakázaný, taktiež šteňa nesmie byť predmetom internetovej aukcie ani tomboly.

 

§ 2. Chovateľ, majiteľ, držiteľ

 

1. Majiteľ psa či suky je fyzická alebo právnická osoba, ktorá jedinca právoplatne nadobudla a môže to preukázať jeho preukazom o pôvode.

2. Držiteľ psa či suky je buď majiteľ alebo ten, kto je majiteľom písomne zmocnený používať ho ku chovu a u ktorého sa pes aj fyzicky nachádza

3. Chovateľ je majiteľ/držiteľ chovnej suky v čase vrhu, ktorého chovateľská stanica bola riadne zaregistrovaná prostredníctvom SPZ u FCI

4. Každá zmena v držaní chovného jedinca musí byť do 15 dní oznámená písomne poradcovi chovu, týka sa to aj zapožičania chovnej suky alebo krycieho psa do alebo zo zahraničia. Úhyn psa či suky je majiteľ taktiež povinný do 15 dní oznámiť poradcovi chovu. Doporučuje sa uviesť aj príčinu úhynu, pokiaľ je známa.

5. Odchovy na cudziu chovateľskú stanicu (zapožičanie chovnej suky) sú možné po vzájomnej dohode medzi majiteľom chovnej suky a vlastníkom registrovanej chovateľskej stanice.

 

§ 3. Chovné jedince

Pre zaradenie do chovu sa musia splniť nasledovné podmienky:

1. Fyzický vek u psa a sučky – 15 mesiacov

 

2.
PSI
Tri výstavné ocenenia po dovŕšení 12 mesiacov veku z výstav organizovaných pod záštitou SPZ a SKJ, z toho z ocenení započítavaných na chovnosť minimálne jedno výstavné ocenenie z výstavy poriadanej AKK
Hodnotenie 3x výborný od dvoch rôznych rozhodcov z triedy mladých, strednej, otvorenej, šampiónov alebo "pre uchovnenie"

SUČKY
Dve výstavné ocenenia po dovŕšení 12 mesiacov veku z výstav organizovaných pod záštitou SPZ a SKJ s hodnotením min. veľmi dobrá.
Jedno výstavné ocenenie po dovŕšení 12 mesiacov veku z výstavy organizovanej AKK s hodnotením výborný.
Hodnotenia musia byť minimálne od dvoch rôznych rozhodcov z triedy mladých, strednej, otvorenej, šampiónov alebo "pre uchovnenie".

Posudky z triedy "pre uchovnenie" je možné získať na klubovej alebo špeciálnej výstave.
Trieda "pre uchovnenie" bude na týchto výstavách definovaná nasledovne: štandardný výstavný strih – ostrihaná hlava, vytrimovaný chrbát a dorastajúca srsť na predných i zadných končatinách a bruchu v dĺžke aspoň 5 cm 

 

3. U psa aj sučky je predpísaný pravidelný nožnicový zhryz, toleruje sa chýbanie maximálne 4 zubov z kategórie P alebo M. Pri párení musí byť vždy jeden AMI z chovného páru plnochrupý.

4. Pre uchovnenie je potrebné zdokladovať výšku uchovňovaného AMI a zaznamenanú skutočnosť, či je jedinec plnochrupý alebo neplnochrupý. V prípade výskytu chýbajúcich zubov s uvedením presného označenia polohy a kategórie chýbajúcich zubov. Evidujú sa zdvojené zuby.
Meranie a počítanie zubov vykonáva trojčlenná komisia zložená z rozhodcu posudzujúceho našu výstavu, člena výboru a člena klubu, ktorých poverí výbor pred konaním výstavy.
Poradcovi chovu treba pred výstavou nahlásiť, že budete chcieť merať psa a počítať zuby. Poradca chovu vytvorí formulár, kde budú tieto skutočnosti zaznamenané a podpísané komisiou.
Meranie a počítanie zubov zaznamenané v iných posudkoch sa nebude brať do úvahy.
Meranie sa vykonáva minimálne dvakrát ročne na výstavách poriadaných AKK.

5. Atest o absolvovaní špeciálneho očného vyšetrenia očného pozadia:
Platnosť atestu je jeden kalendárny rok odo dňa jeho vystavenia.
a) akceptujú sa atesty od nasledovných veterinárnych lekárov:
MVDr. Miroslav Faga (Veterinárna poliklinika, Zavarská 11, Trnava, tel. č. 033/55 01 609) 
MVDr. Alexandra Trbolová (Capajevova 3, 040 81 Košice, tel. č. 0907 638 682) 
MVDr. Anna Hanzlová (Cífer, tel. č. 0905 336  943)
MVDr. Róbert Furenda (Kostlivého 17, Bratislava – Ružinov, tel. č. 02/43 33 90 94)
MVDr. Ľubomír Pavlík (Gorazdova 34, Nitra, tel. č. 0905 78728)
MVDr, Pavol Zubrický (Veterinárna poliklinika ALTHEA, Dolnočermánska ulica 23, Nitra, tel: 0907 237 889)
Uznávajú sa všetky atesty podľa  ECVO, vydávaný European College of Ophtalmologists a ESVO, ktorý vydáva European Society of Ophtalmology.
b) v prvom ateste pri uchovnení musí byť
PRA/Retinal Dysplasia/Cataract congenital (dedičná)/Cataract non-congenital (nededičná) – NEGATÍV
V prípade, že už v prvom ateste je zaznačená katarakta nededičná ako pozitívna, majiteľ psa musí výboru klubu zdokladovať získanie tejto katarakty t. j. následkom choroby, úrazu atď...
c) v každom ďalšom ateste môže byť pozitívna Cataract non-congenital (nededičná)
d) V prípade doloženia atestu po dovŕšení 8 roku psa s výsledkom
- PRA/Retinal Dysplasia/Cataract congenital/ Cataract non-congenital – NEG.
- PRA/Retinal Dysplasia/Cataract congenital – NEG., majiteľ psa už viac nemusí robiť nové atesty, tento platí psovi doživotne
e) atest s pozitívnou nededičnou kataraktou - Cataract non-congenital sa akceptuje len od Dr. Fagu alebo Dr. Trbolovej

 

6. Uchovňovaný jedinec nesmie vykazovať vady, uvedené v platnom štandarde F.C.I. ako diskvalifikujúce:
- Všetky ostatné farby a kombinácie farieb ktoré nie sú uvedené v štandarde
- Čierna: biela inde ako na hrudi a krku.
- Ostatné jednofarebné: biele odznaky inde ako na hrudi a krku.
- Viacfarební: 90% a viac základnej farby.
- Trieslové znaky: viac ako 10%.
- Chýbanie trieslového znaku pri čiernych a jednofarebných psoch na niektorom so špecifických miest, ak inak ide o psa so znakmi.
- Veľkosť: psy nad 39,37 cm, sučky nad 36,83 cm.

 

§ 4. Registrácia chovných jedincov

Po splnení podmienok v §3 tohto chovateľského poriadku majiteľ  resp. držiteľ jedinca amerického kokeršpaniela  pošle doporučene poradkyni chovu:

1. originál preukazu o pôvode, v ktorom majiteľ resp. držiteľ v rubrike zmeny majiteľov uvádza okrem svojho mena a priezviska aj presnú adresu vrátane PSČ.
2. výstavné posudky
3. originál platného atestu o vyšetrení očného pozadia, ktorý poradkyňa chovu následne majiteľovi resp. držiteľovi vráti.
4. doklad o uhradení poplatku za uchovnenie, majiteľ, ktorý nie je členom AKK, pošle kópiu zmluvy spolu s dokladom o uhradení poplatkov

Po obdržaní týchto dokladov poradca chovu vypracuje chovnú kartu uchovňovaného jedinca, do PP zaznačí, že jedinec spĺňa podmienky pre chov, ktorý zastrešuje AKK a  predloží preukaz o pôvode Slovenskej plemennej knihe psov SPZ.
Táto po potvrdení chovnosti jedinca AMI (chovný pes/chovná suka) v preukaze o pôvode tento zasiela späť majiteľovi chovného jedinca.

 

 

§ 5. Chov a riadenie chovu

1. Chov je cieľavedomá plemenitba rešpektujúca zásady genetického zdravia psov, na ktorú sa dajú použiť len jedince zaradené do registra chovných psov a súk, ktoré musia byť bezpodmienečne v dobrom zdravotnom stave.

2. Chov v klube je riadený.

3. Sučka môže mať jeden vrh ročne s neobmedzeným  počtom  šteniat, na žiadosť majiteľa sučky môže prípadnú výnimku na druhý vrh v roku po dôkladnom zvážení udeliť výbor AKK.

4. V prípade, že niektoré šteňa je neštandardne sfarbené, dostane do preukazu o pôvode poznámku – neštandardná farba. Chovateľ je povinný upozorniť na to nového majiteľa šteňaťa. Chovateľ je povinný upozorniť majiteľa aj na možné neštandardné sfarbenie u potomkov štandardne sfarbených súrodencov, kde sa vo vrhu objavilo šteňa neštandardnej farby. Jedná sa hlavne o farby sable a merle.

5. Chovnosť suky sa končí 31. 12. kalendárneho roku v ktorom dosiahla vek 8 rokov.
    Chovnosť psa je vekom neobmedzená.

6. Pri kvalitnej chovnej suke, jej dobrom zdravotnom a fyzickom stave, môže výbor klubu na žiadosť chovateľa udeliť výnimku a predĺžiť chovnosť suky o 1 vrh.
7.  Vyradenie  z evidencie chovných psov vykoná poradca chovu na základe žiadosti majiteľa chovného psa.

 

§ 6. Odporúčanie na párenie

1. Majiteľ resp. držiteľ AK si pred predpokladaným háraním (resp. pri začatí hárania) vypýta od poradcu chovu odporúčanie na párenie. Ďalej postupuje podľa pokynov, ktoré sú na ňom uvedené.  

2. Správne uskutočnené párenie potvrdí v odporúčaní na párenie majiteľ psa svojím podpisom.

3. Odporúčanie na párenie obsahuje:
- meno a číslo zápisu krycieho psa
- meno a číslo zápisu suky
- meno a adresu majiteľa, resp. držiteľa psa
- meno a adresu majiteľa suky v čase párenia, prípadne dátum získania suky

 4. V prípade zahraničného párenia je potrebné zaslať fotokópiu preukazu o pôvode psa poradcovi chovu pred vystavením odporúčania na párenie. Pes musí byť v krajine, kde je zaregistrovaný chovný.

5. Bez odporúčania na párenie sa párenie nesmie uskutočniť.

6. Za vystavenia odporúčania na párenie je stanovený poplatok, ktorý znáša majiteľ sučky.

 

§ 7. Párenie

1. Krytie sa môže uskutočniť len medzi dvoma chovnými jedincami na základe platného odporúčania na párenie, kde sú obaja jedinci uvedení, a teda odsúhlasení poradcom chovu.
V prípade možnej nečakanej situácie je možné po telefonickej konzultácii a odsúhlasení poradcom chovu dopísať do krycieho listu iného psa. V prípade, že pes bude dopísaný bez vedomia poradcu chovu, berie sa tento čin ako závažné porušenie tohto chovateľského poriadku, z čoho budú plynúť disciplinárne postihy a je automaticky nariadená kontrola vrhu, pri ktorej znáša všetky náklady chovateľ.

2. Počas jedného hárania môže byť suka krytá len jedným zo psov, uvedených v krycom liste. Pokiaľ vybraný pes suku nenakryje, môže byť použitý ďalší z uvedených psov.

3. Ak majiteľ chovnej suky požaduje opakované krytie v priebehu jedného hárania, je majiteľ chovného psa povinný toto umožniť.

4. Medzi krytiami rôznych súk jedným chovným psom musí uplynúť aspoň 24 hodín

5. Krytie môže byť nahradené insemináciou. Tento úkon môže prevádzať iba osoba odborne spôsobilá, a musí byť o tomto úkone záznam v krycom liste. Krytie nemôže byť nahradené insemináciou pri suke a psovi, ktorí ešte nemajú potomkov, nakoľko nepreukázali schopnosť prirodzeného rozmnožovania.

6. Majiteľ krycieho psa je povinný zaslať poradcovi chovu žltú kópiu krycieho listu do 10 dní od uskutočneného krytia.

7.  Za krytie psom sa platí poplatok, ktorý znáša majiteľ krycieho psa.  V prípade, že sa jedná o zahraničné krytie alebo krytie zapožičaným psom, platí tento poplatok majiteľ sučky.

8. V čase párenia musia mať obaja chovní jedinci platný očný atest s výsledkom podľa §3, bod 5. Atest nesmie byť starší ako jeden rok.

 

§ 8. Vrh

1. Po narodení šteniatok zasiela poradkyni chovu e-mailom do 10 dní vyplnené Hlásenie vrhu. Kópiu tohto hlásenia zasiela aj majiteľovi krycieho psa. Hlásenie vrhu je potrebné zaslať aj v prípade, ak sučka nezabrezne.

2. Šteniatka sa označujú mikročipmi. Čipovanie je povinné.
Chovateľ pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu poradcovi chovu a uhradí príslušné poplatky. Poradca chovu ju potvrdí a pošle naspäť chovateľovi.  Chovateľ s potvrdenou prihláškou si dá začipovať šteniatka. Veterinárny lekár do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov k menám šteniec, uvedie v nej dátum čipovania a potvrdí to pečiatkou a svojím podpisom.
Chovateľ túto prihlášku na zápis šteniec posiela dvojmo na kynologický odbor SPZ (odporúča sa, aby si pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu prihlášky) do 3 mesiacov od narodenia šteniec: 
Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.
Plemenná kniha pri zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniec aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú tlačiť na preukazy o pôvode. Preukazy o pôvode pre šteňatá potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky.

 

§ 9. Kontrola vrhu

1. Kontrola vrhu  je nástrojom podpory skvalitňovania chovu, za ktorý klub zodpovedá. Zároveň dozerá na to, aby sa s americkými kokeršpanielmi zaobchádzalo humánne v rámci zákona na ochranu zvierat, predpisov FCI a iných predpisov, súvisiacich s chovom, dozerá na ich výživu a umiestnenie.

2. Kontrola vrhu sa vykonáva automaticky (t. j. POVINNE) v nasledovných prípadoch
a) prvý vrh plemena americký kokeršpaniel u chovateľa,  uhrádza sa príslušný poplatok + cestovné náhrady každého člena kontroly vrhu.

b) - príbuzenská plemenitba 1:2, 2:2
    - predpokladaný výskyt neštandardného sfarbenia
    - krytie medzi farebnými varietami
V týchto prípadoch sa uhrádza príslušný poplatok + cestovné náhrady každého člena kontroly vrhu.

c) pri porušení § 7, bod 1

3. Kontrolu vrhu môže kedykoľvek po zvážení nariadiť výbor AKK, rovnako v tomto prípade sa uhrádza  príslušný poplatok + cestovné náhrady každého člena kontroly vrhu.

4. Kontrola vrhu je možná aj na žiadosť chovateľa, všetky náklady znáša chovateľ.

5. Kontrolu vrhu vykonáva poradca chovu a člen výboru, alebo z poverenia výboru len poradca chovu.. Chovateľ si môže ku kontrole vrhu prizvať hosťa.

6. Neumožnenie kontroly vrhu sa považuje za hrubé porušenie chovateľského poriadku, ktorého dôsledkom je pre člena disciplinárny postih, pre nečlena okamžité zrušenie zmluvy, ktorá môže byť obnovená najskôr po 4 rokoch.

 

§ 10. Poradca chovu

1. Je funkcionárom klubu, ktorého volí spomedzi seba výbor klubu, prípadne je priamo zvolený členskou schôdzou.  Dohliada na chov a vyhodnocuje ho. Ak má poradca chovu podozrenie na  porušovanie chovateľského a zápisného poriadku, exteriérové vady, závažné nedostatky vo vývoji šteniat, vo výžive alebo ustajnení zvierat informuje o tom výbor klubu, ktorý podnikne patričné opatrenia. Poradca chovu vypracováva aktuálny zoznam chovných psov a súk, vydáva odporúčanie na párenie, zúčastňuje sa  kontroly vrhov. Vedie všetku dokumentáciu chovu psov, ktorá je majetkom klubu. Odsúhlasuje klubových šampiónov podľa platných podmienok. Vyhodnocuje súťaž Pes a sučka roka.

 

§ 11. Zapožičaní psi

1. Držiteľ zapožičaného psa nahlási držbu chovného jedinca poradcovi chovu.

2. Zapožičaný pes musí mať splnené podmienky chovu pre krajinu, kde je registrovaný.

3. Držiteľ psa je pred krytím povinný doložiť očný atest psa od veterinára z krajiny, kde je registrovaný alebo od slovenského veterinára s výsledkom platným pre náš chov.

4. Rovnako je povinný dokladovať plnochruposť resp. neplnochruposť psa. Na klubovej stránke si stiahne formulár, do ktorého slovenský rozhodca zaznamená plnochruposť resp. chýbajúce zuby. Táto informácia slúži pre prípadných záujemcov o krytie s daným psom.

5. Následné dokumenty zašle poradkyni chovu.

 

§ 12. Dovoz gravidnej chovnej sučky

1. V prípade dovozu chovnej už nakrytej sučky je možné uskutočniť tento jeden vrh, majiteľ/držiteľ musí poradcovi chovu doložiť nasledovné doklady:

- originál preukazu pôvodu a pridelené SPKP
- potvrdenie o chovnosti sučky prípadne  šampionát z krajiny pôvodu alebo rodokmeň jej potomstva
- zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o zapožičaní alebo predaji sučky
- dodať rodokmeň psa, ktorým bola krytá

Poradca chovu na základe týchto skutočností vydá spätne krycí list pre potreby AKK a SPZ.

2. V prípade, že chce na danej sučke chovateľ odchovať ďalší vrh, sučka musí spĺňať podmienky chovnosti AKK a byť riadne zaevidovaná.

3. V prípade, že vek sučky je nad 5 rokov a je šampiónkou krajiny, v ktorej bola registrovaná, požaduje sa pre uchovnenie zmeranie a spočítanie zubov. Toleruje sa opotrebovanie chrupu (možné vypadnuté zuby kategórie I a C sa tolerujú, nakoľko jej šampionát je zárukou, že tieto zuby boli v poriadku).

 

§ 13. Dovoz chovnej sučky

1. V prípade dovozu chovnej nenakrytej sučky je možné uskutočniť jeden vrh, majiteľ/držiteľ musí poradcovi chovu doložiť nasledovné doklady:
- originál preukazu pôvodu a pridelené SPKP
- potvrdenie o chovnosti sučky prípadne šampionát z krajiny pôvodu alebo rodokmeň jej potomstva
- zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o zapožičaní alebo predaji sučky

 2. Ak chce chovateľ na danej sučke odchovať ďalší vrh, sučka musí spĺňať podmienky chovnosti AKK a byť riadne zaevidovaná.

3. V prípade, že vek sučky je nad 5 rokov a je šampiónkou krajiny, v ktorej bola registrovaná, požaduje sa pre uchovnenie zmeranie a spočítanie zubov. Toleruje sa opotrebovanie chrupu (možné vypadnuté zuby kategórie I a C sa tolerujú, nakoľko jej šampionát je zárukou, že tieto zuby boli v poriadku).

 

§ 14. Plemenná kniha

 1. Do SPKP SPZ sa zapisujú všetky šteňatá, ak ich chovateľ splnil podmienky pre registráciu vrhu. Vrh sa zaregistruje na základe prihlášky na zápis vrhu, ktorú potvrdí poradca chovu. Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom podľa abecedného poradia bez ohľadu na to či sú vrhy od viacerých súk. Maximálny počet písmen vrátane medzier je 20. Ďalej sa do plemennej knihy zapisujú dovezení jedinci, ak majú PP, ktorý vystavila zahraničná plemenná kniha FCI.

 

§ 15. Chovateľská stanica

1. Názov chovateľskej stanice je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena psa a je z neho zrejmý chov, z ktorého pes pochádza.
2. Preukazy o pôvode pre narodené štence sa môžu vyhotoviť len chovateľom, ktorí majú chránený názov chovateľskej stanice.
3. Chránenie názvu chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov psov plemien združených v SPZ zabezpečuje plemenná kniha SPZ.
4. Chovateľ môže mať chránený len jeden názov chovateľskej stanice bez zreteľa na počet chovaných plemien a súk. Chránenie názvu a chovateľskej stanice je osobné a celoživotné.
5. Nárok na používanie názvu chovateľskej stanice vzniká dňom jej registrácie v FCI. Názov chovateľskej stanice nemožno meniť. Ten istý názov nesmie byť chránený inej osobe v rámci krajín FCI.
6. Majiteľom chovateľskej stanice môže byť len právnicky spôsobilá fyzická osoba alebo právnická osoba     
7. Právo ochrany názvu chovateľskej stanice zaniká                                                          
      - ak sa chovateľ písomne zriekol tohto práva                                         
      - smrťou chovateľa, ak nebol názov prevedený na dedičov                               
      - trvalým odňatím práva ochrany názvu pre porušenie chovateľskej disciplíny
      - zmluvným prevodom na inú fyzickú osobu
8. Na žiadosť chovateľa zaregistruje SPZ chránený názov chovateľskej stanice FCI.
Na predpísanom tlačive si chovateľ navrhne 6 názvov s maximálnym počtom 20 znakov.
Žiadosť treba adresovať na Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
K žiadosti je potrebné pripojiť ústrižok o zaplatení poplatku. Je vhodné pozrieť si na stránke www.fci.be názvy staníc, aby ste zbytočne nezadali rovnaký názov aký už existuje. Urýchlite si tak registráciu Vašej CHS.

 

§ 16. Preukaz o pôvode psa

1. Je to úradný písomný doklad, ktorý musí mať tieto údaje: Plemeno, predkov jedinca vyznačených do 3. generácie, meno psa a chovateľskej stanice, pohlavie, dátum narodenia, druh a farbu srsti, veľkostný ráz, číslo zápisu, druh chovu, pečiatku plemennej knihy, podpis pracovníka plemennej knihy a podpis chovateľa. Preukaz o pôvode je neprenosný a jeho falšovanie je trestné. Zmeny a zápisy do preukazu môže vykonávať SPZ a ňou poverené osoby (posudzovatelia, veterinári, poradca chovu). Stratu PP treba čo najskôr ohlásiť plemennej knihe. Po mesiaci sa vystaví duplikát. Ak chce chovateľ vyviezť šteňa do zahraničia, musí požiadať SPZ o vystavenie exportného PP.

 

§ 17. Záverečné ustanovenia


1.  Všetko tu nespomenuté upravuje Chovateľský a zápisný poriadok SPZ, SKJ  a medzinárodný chovateľský poriadok FCI.

 

 

Chovateľský poriadok bol schválený členskou schôdzou a nadobúda platnosť 27. 1. 2013.
Posledné úpravy: 12.4.2015

bottom of page