top of page

STANOVY KLUBU

 

§1
Názov, sídlo, pôsobnosť

1. Názov klubu: AMERICKÝ KOKERŠPANIEL KLUB (ďalej len AKK) pri Slovenskom poľovníckom zväze
2. Sídlo: Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
3. Pôsobnosť: Slovenská republika

 

§2
Právna povaha a postavenie klubu

AKK
1. je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov plemena americký kokeršpaniel
2. je organizačnou zložkou Slovenského poľovníckeho zväzu
3. je organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá sa môže vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva
4. môže vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií, ako aj členovia v nej združení

 

§3
Poslanie a náplň činnosti klubu


AKK riadi, rozvíja a propaguje geneticky zdravý chov plemena americký kokeršpaniel v súlade s jeho platným štandardom a predpismi FCI, SKJ a SPZ.
Stará sa o zveľadenie chovu plemena americký kokeršpaniel cieľavedomým zlepšovaním jeho chovnej hodnoty a vytvára podmienky pre rozvoj chovateľskej a klubovej činnosti AKK na demokratických princípoch.
AKK
1) usporadúva v spolupráci s SPZ, prípadne inými právnymi subjektami výstavy a iné kynologické podujatia, ktoré môžu byť otvorené aj pre iné plemená
2) na základe dohody môže klub spolupracovať s ostatnými chovateľskými klubmi a združovať s nimi finančné prostriedky
3) nadväzuje kontakty so zahraničnými chovateľskými klubmi a kynológmi a získané pozitívne skúsenosti využíva vo svojej činnosti
4) podporuje dovoz kvalitných jedincov zo zahraničia na zabezpečenie zvýšenia chovu amerických kokeršpanielov
5) vzdeláva svojich členov v oblasti kynológie, za účelom zvyšovania ich odborných i praktických poznatkov (chov, starostlivosť, príprava na výstavy a pod.)
6) vykonáva internú vydavateľskú a publikačnú činnosť pre členov klubu súvisiacu s poslaním klubu
7) zaznamenáva vývoz šteniat do zahraničia
8) dozerá, aby sa s americkými kokeršpanielmi zaobchádzalo humánne v rámci zákona na ochranu zvierat, predpisov FCI a iných predpisov, súvisiacich s chovom psov a to hlavne kontrolou odchovov, výživy a umiestnenia psov
9) AKK svojou činnosťou nesleduje podnikateľské ani iné komerčné ciele - osoby v ňom združené nesmú vykonávať činnosti, ktoré nie sú v súlade s predpismi FCI, SKJ a SPZ
10) AKK uzatvára zmluvy o chovateľskom servise s nečlenmi klubu - majiteľmi/chovateľmi amerických kokeršpanielov využívaných v registrovanom chove

 

§4
Vznik a zánik klubu

1. AKK vznikol
- odčlenením chovu plemena americký kokeršpaniel z Klubu chovateľov poľovných sliedičov pri SPZ, v zmysle bodu 3 Organizačného poriadku KCHSP - na základe hlasovania členov KCHPS/chovateľov a majiteľov plemena americký kokeršpaniel, výsledok ktorého obsahuje zápisnica výboru KCHPS zo dna 21. 8. 1999,
- na základe súhlasu výboru KCHPS s vytvorením samostatného klubu pre riadenie chovu plemena americký kokeršpaniel s prehlásením, že dňom 1. 1. 2000 nebude KCHPS riadiť chov plemena americký kokeršpaniel na Slovensku
- uznesenia z ustanovujúcej členskej schôdze konanej dňa 16. 10. 1999  

2. O ukončení činnosti klubu alebo jeho zlúčení s iným chovateľským klubom rozhoduje členská schôdza zvolaná iba na tento účel.
Platnosť uznesenia o ukončení alebo zlúčení klubu s iným chovateľským klubom je podmienená 2/3 väčšinou platných hlasov členov klubu, prítomných na členskej schôdzi.
V prípade zániku klubu členská schôdza menuje likvidačnú komisiu. Tá najskôr vyrovná všetky záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zrušenie oznámi príslušným orgánom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zastrešujúcej organizácii.

 

§5
Členovia, vznik a zánik členstva v klube

 

1.Členmi AKK môžu byť:
a) občania s trvalým pobytom na území SR (riadni členovia)
b) občania iného štátu (hosťujúci členovia)
c) čestní členovia
Riadnym členom klubu sa môže stať občan SR, na základe prijatia výborom klubu po predložení písomnej prihlášky do klubu a po úhrade jednorazového zápisného a členského príspevku do klubu. Taktiež klub môže do svojich radov prijímať chovateľov a záujemcov zo zahraničia, ktorí sú hosťujúcimi členmi klubu.
2. V prípade odmietnutia členstva výborom klubu má odmietnutý právo podať sťažnosť dozornej rade klubu, ktorá môže po preskúmaní dôvodov odmietnutia odporučiť výboru prehodnotenie stanoviska alebo sa môže odvolať na členskú schôdzu, rozhodnutie ktorej je konečné.
3.Výšku členského a zápisného príspevku schvaľuje členská schôdza. Poplatok na príslušný rok sa vyberá vopred a musí byť uhradený do 31. januára príslušného roku. V opačnom prípade je člen povinný opäť zaplatiť zápisné. Novoprijatí členovia hradia oba poplatky v plnej výške bez zreteľa na to, v ktorej časti roku im členstvo vzniká.
4. Majitelia a držitelia chovných jedincov využívaných v chove môžu ale aj nemusia byť členmi klubu. V prípade, že nie sú členmi AKK, musia mať s AKK uzatvorenú zmluvu o chovateľskom servise.
5. Výbor klubu vo výnimočnom prípade udeľuje čestné členstvo významným kynologickým osobnostiam. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkovi iného štátu. Čestný člen neplatí zápisné ani členský príspevok. O udelení čestného členstva výbor oboznámi členov klubu na členskej schôdzi.
6. Výbor klubu môže vylúčiť alebo pozastaviť členstvo v klube členovi pre hrubé porušenie stanov klubu a členských povinností alebo pokiaľ člen - aj napriek písomnej výstrahe koná naďalej v rozpore s poslaním, činnosťou a záujmami klubu.
7. Členom klubu nemôže byť fyzická osoba, ktorá:
- obchoduje so psami, ktoré sama neodchovala alebo sprostredkováva takýto obchod za odmenu
- vedome predáva psov cez obchodné organizácie alebo cez sprostredkovateľov, bez súhlasu výboru AKK
- odchováva psov bez preukazu o pôvode
8. Členstvo v klube zaniká:
a) vystúpením člena, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z klubu
b) nezaplatením členského poplatku do 31. januára príslušného roku
c) vylúčením člena
d) úmrtím člena
9. Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského poplatku zaplateného za bežný rok

 

§6
Práva a povinnosti členov

1. Členovia klubu majú právo:
a) zúčastňovať sa na členských schôdzach a byť informovaní o činnosti výboru klubu
b) voliť a byť volený do orgánov klubu (okrem cudzích štátnych príslušníkov a členov do 18 rokov)
c) zúčastňovať sa na činnosti klubu a všetkých akciách organizovaných klubom, využívať služby a výhody klubu
d) hlasovať na členskej schôdzi a v referende (riadni členovia nad 18 rokov)
e) podávať námety, návrhy a sťažnosti orgánom klubu
f) získať na svojich psov titul Klubový šampión podľa osobitných predpisov
g) prihlásiť svojich psov do súťaže pes a sučka roka podľa osobitých predpisov
h) využívať zľavy na poplatkoch

 

2. Členovia klubu majú povinnosť:
a) dodržiavať stanovy klubu, chovateľský poriadok AKK, chovateľský a zápisný poriadok SPZ a ďalšie platné normatívy klubu
b) dodržiavať platné normatívy SPZ, SKJ a FCI
c) hlásiť matrikárovi klubu zmeny priezviska, adresy bydliska a ďalšie informácie, ktoré majú vplyv na členstvo v klube
d) platiť včas zápisné a členské príspevky ako aj určené poplatky
e) poradcovi chovu ihneď nahlásiť úhyn, stratu alebo zmenu majiteľa chovného jedinca
f) plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a zo zverenej funkcie

§7
Orgány klubu

Orgánmi klubu sú:
a) členská schôdza - najvyšší orgán klubu
b) výbor klubu - výkonný orgán klubu
c) kontrolór klubu - kontrolný orgán klubu
d) predseda klubu - štatutárny orgán klubu

Volebné obdobie výboru klubu a kontrolóra klubu je štvorročné.

Členstvo vo výbore je nezlučiteľné s funkciou kontrolóra a naopak.

Členská schôdza klubu
1. Členská schôdza klubu sa schádza podľa potreby, spravidla raz za rok, príp. z mimoriadnych dôvodov na žiadosť kontrolóra klubu alebo 2/3 členov klubu. Zvoláva ju výbor klubu písomne poštou, emailom alebo zverejnením na webovej stránke klubu, najmenej 14 dní pred jej konaním s uvedením programu rokovania. Podmienky a návrhy na zmenu programu rokovania musia byť podané písomne najneskôr do 7 dní pred dátumom konania členskej schôdze predsedovi klubu.
2. Členská schôdza klubu je schopná uznášať sa z počtu prítomných členov. K prijatiu uznesení členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, pričom hlasovacie právo majú len riadni členovia klubu, ktorí sú starší ako 18 rokov. Členskú schôdzu riadi spravidla predseda, prípadne podpredseda. O rokovaní a uznesení schôdze sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a podpredseda, prípadne člen predsedajúci schôdzi.
3. Do pôsobnosti členskej schôdze klubu prináleží najmä:
a) prerokovávať a schvaľovať správu výboru o činnosti a hospodárení klubu a správu dozornej rady za uplynulé obdobie
b) stanoviť zásadnú líniu pre činnosť klubu
c) schvaľovať znenie Stanov klubu a ich zmeny
d) schvaľovať plán činnosti klubu a rozpočet na ďalší rok
e) schvaľovať podmienky chybnosti a ich zmeny
f) prerokovávať návrhy a podnety podané v priebehu členskej schôdze
g) stanoviť výšku členských poplatkov a zápisného, prípadne iných platobných povinností za úkony poskytované klubom
h) voliť na obdobie 4 rokov 5-členný výbor klubu a kontrolóra klubu. V prípade potreby schvaľovať zmeny členov výboru klubu a kontrolóra.
ch) rozhodovať v odvolacom konaní o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru klubu 

 

Výbor klubu
1. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu. Za svoju činnosť zodpovedá výbor klubu členskej schôdzi.
2. Volebné obdobie výboru je 4-ročné.
3. Výbor klubu je 5-členný. Tvorí ho: predseda, podpredseda, poradca chovu, ekonóm a organizačný - matrikár referent. Úlohy pre jednotlivých funkcionárov klubu určí výbor. Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi jednotlivými členskými schôdzami.
4. Súhlas na zápis šteniat do Slovenskej plemennej knihy psov a vydávanie exportných preukazov o pôvode udeľuje poradca chovu.
Úlohou výboru je:
a) zabezpečovať plnenie úloh, vyplývajúcich z poslania klubu a uznesení členskej schôdze na princípe hospodárnosti
b) zastupovať klub pri rokovaní s vyššími orgánmi zväzu a inými domácimi a zahraničnými organizáciami
c) podávať návrhy v oblasti chovu a výstavníctva vyšším orgánom zväzu
d) spracovávať koncepciu chovu plemena a navrhovať podmienky chovnosti a schvaľovať prípadné výnimky z týchto podmienok
e) navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov pre posudzovanie exteriéru
f) navrhovať rozhodcov pre posudzovanie exteriéru na klubové, špeciálne a celoštátne výstavy
g) schvaľovať obsahovú náplň a zabezpečovať priebeh klubových podujatí
h) plánovať činnosť a finančný rozpočet klubu na ročné obdobie
ch) prijímať alebo zamietnuť prijatie nových členov, viesť evidenciu členov klubu a vydávať členské preukazy novým členom
i) zabezpečovať konanie členských schôdzí, minimálne 1-krát za rok
j) starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny, stanov klubu, resp. predpisov zastrešujúceho orgánu SPZ, predpisov SKJ a FCI
k) uhradiť členský poplatok Slovenskému poľovníckemu zväzu za členov klubu, ktorí nie sú členmi SPZ (kolektívny členovia ) z prostriedkov klubu
5. O zvlášť dôležitých otázkach klubu, kde je dôležitý názor všetkých členov klubu, môže výbor klubu vypísať referendum. Výbor zašle písomne požadované otázky všetkým členom klubu s hlasovacím právom. V referende rozhoduje 2/3 väčšina vrátených platných odpovedí - hlasov. Referendum môže byť vypísané aj na základe žiadosti 2/3 členskej základne klubu
6. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, fyzicky minimálne 2-krát v kalendárnom roku, pomedzi toto obdobie komunikuje spolu formou korešpondenčných výborových schôdzí, z ktorých sa robia zápisnice. Zvoláva ho písomne predseda alebo podpredseda na pokyn predsedu klubu. Schôdzí výboru sa môže zúčastňovať aj kontrolór klubu s hlasom poradným.
7. Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu
8. Výbor zo svojich zasadnutí robí zápisnice, ktoré do 10 dní obdrží každý člen výboru a kontrolór klubu.
9. Organizácii, pri ktorej má klub svoje sídlo, podáva správu o svojej činnosti a zo zasadnutí výboru a členskej schôdze posiela zápisnice do 10 dní od ich konania
10. Výbor klubu má disciplinárnu právomoc podľa §8 stanov AKK.
11. Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výboru predseda alebo ním poverený člen výboru. O spôsobe vybavenia predseda informuje členov výboru na jeho najbližšom zasadnutí
12. V prípade uvoľnenia funkcie vo výbore klubu, môže byť na uvoľnené miesto kooptovaný vhodný člen klubu. Túto zmenu výbor klubu dá schváliť na najbližšej členskej schôdzi
13. Funkcie členov výboru sú čestné a náklady spojené s výkonom funkcií sú hradené v rámci rozpočtu podľa všeobecne záväzných predpisov
14. Predložiť kontrolórovi klubu na jeho požiadanie všetky požadované doklady a písomnosti klubu.
15. Uzatvárať zmluvy o chovateľskom servise s nečlenmi klubu - majiteľmi/chovateľmi jedincov využívaných v registrovanom chove
16. Výbor AKK má právo okamžitého zrušenia zmluvy o chovateľskom servise s nečlenom klubu v prípade, že budú porušené podmienky zmluvy alebo chovateľský poriadok AKK a neobnoviť zmluvu s nečlenom po dobu 4 rokov.

 

Kontrolór klubu
1. Kontrolnú činnosť v klube zabezpečuje kontrolór klubu, volený do tejto funkcie členskou schôdzou na štvorročné obdobie. Je nezávislým orgánom od výboru klubu. Kontrolór klubu má právo kontroly celej činnosti klubu, vrátane plnenia zmluvných záväzkov, dodržiavania platných predpisov a hospodárnosti. Zasadá podľa potreby, minimálne 1-krát za rok.
2. Vykonáva kontrolu činnosti klubu:                                                                                                                             
- v spolupráci s výborom klubu rieši sťažnosti členov klubu
- kontroluje plnenie uznesení členských schôdzí klubu
- kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu                                                                                               
- môže iniciovať disciplinárne konanie
3. Kontrolór klubu sa môže zúčastňovať schôdzí výboru s hlasom poradným.                                               
4. Kontrolór klubu dáva podnet na zvolanie výboru v prípade jeho nečinnosti. Ak výbor nekoná, kontrolór klubu požiada Kynologickú radu na zvolanie mimoriadnej členskej schôdze.
5. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi klubu. Predkladá členskej schôdzi správu o svojej činnosti a návrhy opatrení k zisteným nedostatkom. Medzi zasadnutiami členských schôdzí zistené nedostatky predkladá na riešenie výboru klubu s návrhom opatrení. 
Funkcia kontrolóra klubu je čestná a náklady spojené s výkonom funkcie sú hradené v rámci rozpočtu podľa všeobecne záväzných predpisov.

Predseda klubu
Predseda klubu je štatutárnym orgánom AKK.

 

§8
Členská disciplína

 Výbor klubu zabezpečuje členskú disciplínu a postupuje podľa disciplinárneho poriadku AKK.

 

§9
Hospodárenie klubu

1. Klub hospodári s finančnými prostriedkami v zmysle všeobecne platných predpisov, schváleného rozpočtu pre príslušný rok a plánu práce
2. S finančnými a hmotnými prostriedkami klub nakladá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárnosti.
3. Zdrojom príjmov klubu sú:
a) zápisné a členské príspevky
b) príjmy z poplatkov z chovateľskej činnosti a z akcií organizovaných klubom
c) príjmy z hospodárenia s finančnými prostriedkami
d) dotácie
e) dobrovoľné príspevky a dary
f) 2% z dane
4. Príjmy klubu môžu byť použité iba na zabezpečenie poslania a cieľov klubu

 

§10
Záverečné ustanovenia

1. Celková činnosť klubu musí zodpovedať platnej legislatíve SR, reglementu FCI, predpisom zastrešujúcej organizácie SPZ a predpisom SKJ
2. Výbor klubu je oprávnený k vysvetleniu stanov klubu, ako aj k vydávaniu vnútorných vykonávacích predpisov
3. Tieto stanovy boli schválené ustanovujúcou členskou schôdzou AKK dňa 16. 10. 1999 a nadobúdajú platnosť dňom registrácie AKK Ministerstvom vnútra SR s účinnosťou od 1. 1. 2000 

 

Stanovy boli upravené dňa 13.5.2017

bottom of page